Phân Biệt Từ Đồng Nghĩa

Kinh nghiệm giúp phân biệt Day và Date

Albert Einstein’s dates are 1879 to 1955. (= He was born in 1879 and died in 1955). Day và Date đều có nghĩa là ngày

Bí quyết phân biệt Beat và Win

Bạn có thể nói: I won. – Tớ thắng rồi và I beat him. – Tớ đánh bại anh ta rồi/tớ thắng anh ta rồi.

Cách giúp bạn phân biệt Hope và Wish

Cần phải phân biệt giữa wish trong câu giả định và wish thể hiện ý muốn trong các lời chúc hoặc ý muốn thông thường.

Bí quyết phân biệt Fate và Destiny

Destiny cũng được dùng để chỉ những sự kiện mang tính chất trọng đại, to lớn xảy ra trong cuộc đời. Fate và Destiny đều

Kinh nghiệm phân biệt Ethics và Moral

Chân, Thiện, Nhẫn là những giá trị đúng đắn trong bất kể hoàn cảnh nào, bất kể tín ngưỡng nào, Ethics và morals đều là

Kinh nghiệm phân biệt During và Through

My wife could not catch her connection flight through delay of her first flight. During và through là hai từ rất hay gặp trong văn