Học từ vựng qua danh ngôn ấn tượng

Quy tắc vàng đối với mỗi doanh nhân chính là đặt mình vào vị trí khách hàng.

The golden rule for every businessman is this: “Put yourself in your customer’s place”.

– O.S. Marden –

Quy tắc vàng đối với mỗi doanh nhân chính là đặt mình vào vị trí khách hàng.

Golden (n) – /ˈɡoʊl.dən/: vàng

Rule (n) – /ruːl/: quy luật, luật lệ

Businessman (n) – /ˈbɪz.nɪs.mən/: doanh nhân

Customer (n) – /ˈkʌs.tə.mɚ/: khách hàng

Related posts:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *