Ngữ Pháp Anh Văn

Những trạng từ chỉ tần suất trong tiếng Anh

He usually doesn’t cook at home. (Anh ấy thường xuyên không nấu ăn ở nhà.) Trạng từ trong ngữ pháp tiếng Anh vô cùng phong

Khám phá 7 cấu trúc đảo ngữ của cụm từ đi với ‘Only’

Nếu “only” bổ nghĩa cho chủ ngữ (chủ ngữ nằm ngay sau “only”) thì trong câu không có đảo ngữ. Bạn đã biết cách sử

Tìm hiểu 40 danh từ không bao giờ chia số nhiều

Các danh từ này đại biểu cho một nhóm các sự vật hiện tượng. Bản chất cũng giống các danh từ trừu tượng. Khi học

Tìm hiểu lối nói phụ họa trong tiếng Anh

Các lối nói me too và me neither chỉ được dùng trong văn nói, tuyệt đối không được dùng trong văn viết. Khi biểu hiện

Hỏi và đáp giờ tiếng Anh nhanh như người bản địa

3h15 => a quarter past three (15 phút = a quarter ) Hỏi và trả lời về giờ giấc là những câu giao tiếp được

Tìm hiểu tính từ ngắn và tính từ dài

Một số tính từ bất quy tắc khi so sánh hơn kém và cao nhất, phải học thuộc chúng. Tính từ ngắn và tính từ