Tìm hiểu bài tập trọng âm và đáp án

Cùng dành 15 – 20 phút kiểm tra xem bạn nắm trọng âm đến đâu qua bài tập dưới đây nhé!

Trọng âm là một trong những yếu tố quyết định sự thành bại khi giao tiếp tiếng Anh. Người ta vẫn thường ví phát âm mà không có trọng âm giống như nói tiếng Việt mà bỏ hết các dấu vậy. Cùng dành 15 – 20 phút kiểm tra xem bạn nắm trọng âm đến đâu qua bài tập dưới đây nhé!

Chọn từ có trọng âm chính khác với các từ còn lại

1.

a. nature

b. hotel

c. gravity

d. basic

2.

a. organize

b. decorate

c. divorce

d. promise

3.

a. refreshment

b. horrible

c. exciting

d. intention

4.

a. develop

b. conduction

c. partnership

d. majority

5.

a. adorable

b. ability

c. impossible

d. entertainment

6.

a. politics

b. deposit

c. conception

d. occasion

7.

a. morning

b. college

c. arrive

d. famous

8.

a. government

b. technical

c. parallel

d. understand

9.

a. impress

b. favor

c. occur

d. police

10.

a. summit

b. submit

c. suppose

d. support

11.

a. color

b. passion

c. behave

d. children

12.

a. female

b. fellow

c. husband

d. mature

13.

a. expensive

b. sensitive

c. negative

d. sociable

14.

a. chocolate

b. structural

c. important

d. national

15.

a. chaotic

b. proposal

c. occupy

d. production

16.

a. guarantee

b. recommend

c. represent

d. illustrate

17.

a. attend

b. option

c. percent

d. become

18.

a. permission

b. computer

c. million

d. perfection

19.

a. Brazil

b. Iraq

c. Norway

d. Japan

20.

a. prepare

b. repeat

c. purpose

d. police

Đáp án:

1.b 2.c 3. b 4.c 5.d 6.a 7.c 8.d 9.b 10.a

11.c 12.d 13.a 14.c 15.c 16.d 17.b 18.c 19.c 20.c

Related posts:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *