Học từ vựng qua danh ngôn cực thú vị

Không nhất thiết phải luôn cố gắng sửa chữa những thứ đã đổ vỡ. Bạn vẫn có thể bắt đầu làm lại và tạo ra những điều tốt đẹp hơn.

Maybe it’s not always about trying to fix something broken. Maybe it’s about starting over and creating something better. – Unknown Author –

Không nhất thiết phải luôn cố gắng sửa chữa những thứ đã đổ vỡ. Bạn vẫn có thể bắt đầu làm lại và tạo ra những điều tốt đẹp hơn.


Try to V: cố gắng làm gì

Broken (adj) – /ˈbrəʊ.kən/: bị vỡ, hỏng

Create (v) – /kriˈeɪt/: tạo ra

Related posts:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *