Tìm hiểu 40 danh từ không bao giờ chia số nhiều

Các danh từ này đại biểu cho một nhóm các sự vật hiện tượng. Bản chất cũng giống các danh từ trừu tượng.

Khi học về danh từ, có một lỗi phổ biến người học mắc phải là thêm s/es đằng sau để tạo thành số nhiều nhưng chúng lại luôn ở dạng số ít. Dưới đây là 40 danh từ thường gặp nhất mà không chia ở dạng số nhiều.

Danh từ trừu tượng
Khác với danh từ cụ thể bạn có thể cảm nhận được chúng qua các giác quan thông thường (nhìn, nghe, ngửi, chạm thấy…), danh từ trừu tượng là thứ không thể cảm nhận được qua giác quan thông thường một cách cụ thể, nhưng bạn biết chúng tồn tại. Ví dụ:

information /ˌɪnfəˈmeɪʃn/: thông tin

advertising /ˈædvətaɪzɪŋ/: quảng cáo

economics /ˌiːkəˈnɒmɪks/: kinh tế học

advice /ədˈvaɪs/: lời khuyên

recreation /ˌriːkriˈeɪʃn/: nghỉ ngơi, thư giãn

employment /ɪmˈplɔɪmənt/: công ăn việc làm

physics /ˈfɪzɪks/: vật lý

pollution /pəˈluːʃn/: sự ô nhiễm

knowledge /ˈnɒlɪdʒ/: kiến thức

maths /mæθs/: toán

news /njuːz/: tin tức

measles /ˈmiːzlz/: bệnh sởi

mumps /mʌmps/: bệnh quai bị

politics /ˈpɒlətɪks/: chính trị học

scenery /ˈsiːnəri/: phong cảnh

traffic /ˈtræfɪk/: sự đi lại, giao thông

Danh từ chỉ chất liệu
iron /aɪrn/: sắt

air /eə(r)/: không khí

china /ˈtʃaɪ.nə/: sứ

clothing /ˈkləʊðɪŋ/: quần áo

crystal /ˈkrɪs.təl/: pha lê

food /fuːd/: thức ăn

geo /dʒel/: chất keo

glasses /ˈɡlæs•əz/: thủy tinh

meat /miːt/: thịt

beef /biːf/: thịt bò

milk /mɪlk/: sữa

metal /ˈmet̬.əl/: kim loại

plastic /ˈplæs.tɪk/: chất dẻo

shapoo /ʃæmˈpuː/: dầu gội đầu

soap /səʊp/: xà phòng

water /ˈwɔːtə(r)/ : nước

Danh từ đại biểu
Các danh từ này đại biểu cho một nhóm các sự vật hiện tượng. Bản chất cũng giống các danh từ trừu tượng.

equipment /ɪˈkwɪpmənt/: trang thiết bị

furniture /ˈfɜːnɪtʃə(r)/: đồ đạc

homework /ˈhəʊmwɜːk/: bài về nhà

luggage/baggage /ˈlʌɡɪdʒ/ /ˈbæɡɪdʒ/: hành lý

machinery /məˈʃiːnəri/: máy móc

merchandise /ˈmɜːtʃəndaɪs/ = goods /ɡʊdz/: hàng hóa

money /ˈmʌni/: tiền tệ

stationery /ˈsteɪʃənri/: văn phòng phẩm

Related posts:

Nội Dung Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *